Enerjinin daha etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına bugün için alternatif bir enerji kaynağı olarak yaklaşılmaktadır. Özellikle enerji tüketimi yüksek olan tesislerde, enerjinin verimli kullanılması enerji maliyetini düşürebileceği gibi, kayıp enerjiyi geri kazanmak için yapılan sistemlerin maliyetlerini de en aza indirmiş olacaktır. Ayrıca fosil yakıt yakılan sistemlerde enerji dönüşümü sırasında, çevreye atılan zararlı emisyonların minimum miktarda olması çevreyi de daha az kirletecektir [1]. Genel olarak kazanlar, yakıtın kimyasal enerjisini yanma sonucu ısı enerjisine dönüştürüp taşıyıcı akışkana ileten ve yüksek basınç altında çalışan kapalı kaplar olarak tanımlanır [2]. Günümüzde ısı ihtiyacını karşılamak için kazanlar kullanılmaktadır. Çeşitli özelliklere sahip bu kazanlar, kullanım yerlerine göre sürekli gelişmiş ve hemen her yerde ısı ihtiyacı için kullanılır duruma gelmiştir [3]. Endüstriyel işlemler açısından bakıldığında, verimliliği artı- rıcı çalışmalar yakıttan tasarruf sağlar, kaynakların verimli kullanımına ve çevre kirliliğinin azaltılmasına önemli bir katkıda bulunur. Enerji verimliliğinin artırılması, ısıl kayıp yerlerinin ve miktarlarının belirlenmesi ile mümkündür [4]. Sanayi tipi bir kazanda kazan verimi %75 civarında, kayıp enerji ise borulardan oluşan kayıplar, radyasyon ve konveksiyon kaybı, sıcak baca gazı kayıpları olup, %25 oranındadır. Geleneksel bir buhar kazanında üretilen enerjinin yaklaşık %16–20 kadarı baca gazlarıyla sistemden ayrılır. Bu oranın çok yüksek olması nedeniyle, ısı geri kazanım sistemlerindeki gelişmeler için baca kayıpları üzerinde durulmalıdır [5]. Ekonomizerler ve hava ön ısıtıcıları, kayıp ısıyı geri kazanma ekipmanları olup, ekonomizerler sadece kazanlarda kullanılırken hava ön ısıtıcıları ise kazan ve ocakların her ikisinde de kullanılır. Kayıp ısıyı geri kazanma da büyük bir potansiyele sahiptirler [6]. Hava ön ısıtıcılarında, yakılan havanın müsaade edilebilir maksimum sıcaklığı, brülörün dizaynıyla sınırlıdır [7]. Genellikle bu sıcaklık, doğalgaz yakıtlı kazanlarda kullanılan brülörler için 60ºC’dir.